Österling KBT

Stress och stressrelaterade besvär Stress är ett mångsidigt begrepp som används i olika sammanhang och betyder olika saker. Det kan dels beskriva något som du upplever men även definiera en biologisk reaktion med en mängd processer som triggas igång i kroppen. Vi kan ändå säga att vi alla behöver dessa stressreaktioner för att överleva och för att vi ska kunna kraftansamla vid större krav under kortare perioder i livet. Det kan vara för att mobilisera alla krafter till att reagera snabbt och kunna springa fort vid ett akut hot.


I dagens samhälle handlar det knappast om samma typ av akuta livshotande situationer som tidigare i vår historia. Det verkar mer handla om andra typer av situationer där vissa av oss verkar reagera mer med en diffus och ständigt pågående låggradig stress. I de sammanhangen kan vi tänka oss att det blir svårare att uppfatta och tolka signalerna från den egna kroppen om att ta det lugnt, vila och ägna sig åt återhämtande aktiviteter efter en uppplevd stressig situation. Istället "kör en del av oss på" genom att inte lyssna på kroppens signaler. Ibland går det så långt att ett utmattningssyndrom utvecklas. I sammanhanget är det viktigt att förstå, att hur vi reagerar på stress och när vi reagerar med stress är individuellt och att vi till stor del kan lära oss att handskas med vår egna stressbeteenden/reaktioner. Det kan även innebära att hela eller delar av ens livssituation behöver förändras eller korrigeras.

Stressrelaterade besvär Exempel på vanliga kroppsliga symptom vid stress är hjärtklappning, yrsel, magbesvär, muskelspänningar, spänningshuvudvärk. Känslomässiga besvär vid stress kan yttra sig som oro, rädsla, ilska, humörsvängningar, nedstämdhet. Kognitiva symptom kan vara glömska och svårigheter att koncentrera sig. De beteendemässiga symptomen kan vara att personen gradvis isolerar sig, ältar/grubblar, utvecklar pedanteri, gör flera saker samtidigt och utvecklar kontrollbeteenden. Personer med stressymptom beskriver ofta svårigheter att sitta ner, slappna av och ta det lugnt. Det finns en känsla av att alltid ha bråttom, avbryta, inte hinna med, brist på möjligheter att påverka och många måsten. Men även påtaglig passivitet kan förekomma. Vanligt är att ha många belastande aktiviteter och ett underskott på sådana aktiviteter som främjar återhämtning och vila.

Utmattningssyndrom (utbränd, utbrändhet, gått in i väggen). Kortvariga perioder av stress är inte farligt och är tvärtom funktionellt då det hjälper oss att få "en skjuts" när vi behöver en extra kraftansamling. Om stressen däremot blir långvarig och den inte följs av återhämtning, kan stressrelaterade besvär utvecklas till allvarligare problem, till ett utmattningssyndrom. Framförallt kan människor som hela tiden är i gång med olika aktiviteter ligga i farozonen.

KBT har forskarstöd för att behandla stressrelaterade besvär.