Österling KBT

PARTERAPI

I parterapi använder jag  en form av KBT som heter IBCT, integrativ beteendeterapi för par. Metoden är väl beforskad och lämpar sig framförallt för par med svårigheter att kommunicera och med konflikter i relationen. Att gå i parterapi innebär att ta hjälp av en utomstående för att på ett lugnt sätt kunna samtala med varandra. Båda parter ska få komma till tals och få stöd med att prata med varandra om det som är viktigt för var och en av dem. Det handlar aldrig om att undersöka vem som har rätt eller fel, eller att peka ut någon. Syftet med de första parsamtalen är att samla in information för att få en uppfattning om problemens art men även styrkor som finns i förhållandet.
Parterapin börjar med en träff med er båda. Därefter 2 individuella samtal, 1 parsamtal och en återkopplingsträff med er båda. Om ni känner er positiva till att inleda en terapi och jag bedömer att jag kan hjälpa er, inleder vi terapin därefter. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma och ibland under besöken. 


I början kommer vi tillsammans behöva undersöka hur svårigheterna i relationen utvecklats och vad som gör att problemen kvarstår. En del i det är att ni båda ska få syn på vad det är som triggar igång problematiska beteenden och en annan del handlar om vad ni försöker förmedla i typiska konfliktsituationer. Här inleds ett acceptansarbete med syftet att utveckla en förståelse för varandras verkliga behov som kanske inte har varit så tydliga tidigare och först därefter får ni med olika sätt testa att ersätta beteenden som triggar, förstärker och vidmakthåller ohjälpsamma beteendemönster. I det ingår att samarbeta för att lösa gemensamma dilemman och att hitta tillbaka till det som gjorde att ni en gång valde varandra. Behandlingen innehåller en del handfasta och konkreta övningar, både i sessionen och hemma. Den här arbetsmetoden passar de flesta par oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning.


I parterapi arbetar jag utifrån vetenskapligt utvärderad metodik med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par), ibland med inslag av DBT (Dialektisk beteendeterapi) och Compassionfokuserad terapi. Terapiformerna tillhör KBT-familjen och är utformade att passa vid kommunikationssvårigheter och återkommande konflikter. Forskningsresultat från IBCT visar att cirka 2/3 av paren var kvar i relationen två år efter genomgången terapi. Paren uppgav även att tillfredsställelsen med relationen ökade. 

© Noomi Österling