Österling KBT


Generaliserat ångestsyndrom eller GAD behandlas med KBT och karaktäriseras av att personen upplever en ständig oro inför vardagliga situationer som av andra upplevs vara oproblematiska. Det kan gälla oro för familjen, den egna eller andra familje-medlemmars hälsa, ekonomin, arbetet. Varaktigheten ska vara minst 6 månader för att diagnosen ska kunna ställas.


Typiskt är att försöka lösa sin oro genom ett ständigt ältande och katastrofierande om vad som kan tänkas hända i framtiden. Den oproportionerliga oron tar sig typiskt uttryck i ångest inför ett antal olika händelser i vardagen, där olika typer av katastrofer förväntas inträffa. Personer som lider av GAD fokuserar direkt på det negativa som skulle kunna inträffa. GAD kan även karaktäriseras av en oro kring sitt eget sätt att oroa sig och vad oroandet kan leda till. Ibland ses en föreställning om att det är viktigt att oroa sig och att själva oroandet "löser problemet".


En ständigt förhöjd vaksamhet på hot ger olika symtom som rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, men även rent muskulära som spändhet och smärta i muskler, nacke och axlar. Det är svårt att slappna av och sömnstörningar är vanliga. Vissa av symtomen är också vanliga vid exvis. utmattningssyndrom och depression. Det som särskiljer GAD från depression är bland annat att den överdrivna oron är i fokus och inte nedstämdheten. Vanligt är samsjuklighet med tvång, nedstämdhet (dystymi) och kronisk smärta-

© Noomi Österling