Parterapi/parsamtal i Göteborg


Att gå i parterapi innebär att ta hjälp av en utomstående för att på ett lugnt sätt kunna samtala med varandra.

Båda parter ska få komma till tals och få stöd med att prata med varandra om det som är viktigt för var och en

av dem. Det handlar aldrig om att undersöka vem som har rätt eller fel, eller att peka ut någon part. Syftet med

de första parsamtalen är att samla in information för att få en uppfattning om problemens art men även styrkor 

som finns i förhållandet.


I det första parsamtalet träffar terapeuten båda parter tillsammans. Vid nästa parsamtal träffar terapeuten en av parterna. Vid det tredje samtalet träffar terapeuten den andra parten. Det fjärde samtalet är en återkopplingssession för paret tillsammans med terapeuten som då presenterar hur hon ser på problemet.  Om terapeuten bedömer att hon kan ge den behandling som paret behöver och alla känner sig positiva till att inleda en terapi, inleds den aktiva delen av terapin. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma, ibland under besöken. 


I början kommer paret tillsammans med terapeuten behöva undersöka hur svårigheterna i relationen utvecklats och vad som gör att problemen kvarstår. En del i det är att parterna ska få syn på vad det är som triggar igång problematiska beteenden och en annan del handlar om vad de försöker förmedla i typiska konfliktsituationer. Med olika strategier kommer paret utveckla en förståelse för varandras verkliga behov som kanske inte har varit så tydliga tidigare. 


Under terapins gång får paret öva sig på att ersätta sådana beteenden som triggar, förstärker och vidmakthåller ohjälpsamma beteende-mönster med att arbeta mer som ett team som samarbetar för att lösa ett gemensamt dilemma. Behandlingen innehåller en del handfasta och konkreta övningar, både i sessionen och övningar som paret gör hemma. Den här arbetsmetoden passar de flesta par oavsett sam-levnadsform eller sexuell läggning.


Vid parterapi arbetar behandlaren utifrån vetenskapligt utvärderad metodik med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par), ibland med inslag av DBT (Dialektisk beteendeterapi) och Compassionfokuserad terapi. Terapiformerna tillhör KBT-familjen och är utformade att passa vid kommunikationssvårigheter och återkommande konflikter. Forskningsresultat från IBCT visar att cirka 2/3 av paren var kvar i relationen två år efter genomgången terapi. Paren uppgav även att tillfredsställelsen med relationen ökade. 


OBS! Vi kan inte ta emot par där ena partnern har bestämt sig för skilsmässa och den andre inte accepterar det.


För att få mer information om priser klicka på "Priser & bra att veta".

kbt-ångest