Vad är KBT?

KBT  Göteborg

psykoterapi

KBT (kognitiva beteendeterapier) är ett begrepp som innefattar en mängd individuella behandlingar och modeller som följer vissa gemensamma principer. Några exempel som räknas in under KBT-paraplyet idag är:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), IBCT (Integrativ beteendeterapi för par), DBT (dialektisk beteendeterapi), MST (Multi Systemisk behandling), UP (Unified Protocol). Exv är UP en modell som kännetecknas av att vara integrativ och transdiagnostisk med fokus på känslor.

Karaktäristiskt för Kognitiva beteendeterapier är att de ständigt utvecklas med stöd av nya resultat från forskning och klinisk erfarenhet. KBT i sina olika individuella behandlingsformer har visat sig vara uppskattad av både klienter och anhöriga.


                   KBT  Göteborg

För den intresserade!

Gilla oss gärna på facebooksidan:


https://www.facebook.com/osterlingkbt/


Teoretiskt har KBT en bred förankring inom flera fält exv: inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi och socialpsykologi. Ett fokus är framför allt inlärningens betydelse. Den medför bland annat en optimistisk syn på människors möjligheter; att det i princip alltid finns hopp om förändring och att det i princip alltid går att lära in nytt.


En vanlig missuppfattning är att barndomsupplevelser inte tillmäts någon betydelse i KBT. Det hänger förmodligen samman med att fokus för behandlingen i KBT ligger på de faktorer som i nuläget vidmakthåller psykisk hälsa/ohälsa. Av det har kritiker felaktigt dragit slutsatsen att en KBT-behandling ignorerar betydelsen av barndomsupplevelserna. Ett av KBT´s centrala antagande är att allas vår inlärningshistoria bakåt i tiden i allt väsentligt påverkar vår utveckling, hälsa och hur vi hanterar livet. Det som å andra sidan gör att problem inte försvinner är däremot ofta något helt annat eller något som endast lite påminner om det ursprungliga sammanhanget där problemet uppstod.     


I KBT arbetar vi med att härleda och det som är i fokus är samspelet med andra. Det handlar framför allt om situationer som uppstår i klientens vardag som ställer till svårigheter. Ibland går det att finna en inlärningshistoria som kan kopplas ihop med klientens svårigheter idag, ibland inte. Syftet är alldeles oavsett att i första hand skapa en medvetenhet om och kartläggning av hur problemen kan fortsätta. För att åstadkomma en förändring av det inlärningsmönster som skapar hinder krävs inte endast en intellektuell medvetenhet eller insikt-  ett aktivt och konkret arbete måste till för att hitta och forma alternativa sätt att hantera problemen. Det betyder att klienten behöver träna på individuellt utformade strategier, baserade på den egna upplevelsen så att ny inlärning kan ske. Hjärnforskning visar att vår hjärna är plastisk, vilket stödjer antagandet om att vi klarar av att lära in nytt långt upp i åldrarna. På det sättet är KBT optimistiskt utan att för den skull bortse från tidigare eller för all del, senare anknytningsmönster, som kan förklara varför individen har svårigheter.   


KBT kan allmänt sägas karaktäriseras av:

* Att stor vikt läggs på ett gott samarbete mellan terapeut och klient.

* Mål som klienter sätter för behandlingen och som gör att klienten får kontroll över sitt liv.

* Att fokus ligger på nuet mer än på det förflutna/barndomen.

* Ett visst mått av undervisning där klienten får generella kunskaper om de egna psykiska och kroppsliga mekanismerna

* Praktiska övningar mer än "bara" samtal

* En mycket aktiv terapeut

* Att metoderna som används har forskarstöd

* Att klienten aktivt arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna. Klientens motivation är därför av avgörande betydelse                                     

* Kortidsterapi  10 - 25 gånger (exklusive bedömningssamtalen) och 45-60 minuters terapisamtal en gång i veckan. Behandlingslängden   kan ibland vara längre än 25 gånger.

* Upprättandet av en handlingsplan för att förhindra återfall och vad som ska göras om det ändå inträffar.

* Uppföljningsträffar, sk. boostersamtal efter en behandling.