Vad är KBT?

KBT Göteborg

KBT Göteborg

psykoterapi

Teoretiskt är KBT förankrad i inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, emotionspsykologi, neuropsykologi och socialpsykologi. Inlärnings-psykologin medför bland annat en optimistisk syn på människors möjligheter; att det i princip alltid finns hopp om förändring och att det i princip alltid går att lära in nytt.

 

En vanlig missuppfattning är att barndomsupplevelser inte tillmäts någon betydelse i KBT. Det hänger förmodligen samman med att fokus för behandlingen i KBT ligger på de faktorer som i nuläget vidmakthåller psykisk hälsa/ohälsa. Av det har kritiker felaktigt dragit slutsatsen att en KBT-behandling ignorerar betydelsen av barndomsupplevelserna. Ett av KBT´s centrala antagande är att vår inlärningshistoria bakåt i tiden i allt väsentligt påverkar vår utveckling, hälsa och hur vi hanterar livet. Det som å andra sidan gör att problem inte försvinner är inte sällan något helt annat eller något som endast lite påminner om det ursprungliga sammanhanget där problemet uppstod.

 

I KBT arbetar vi med att härleda och det som är i fokus är samspelet med andra. Det handlar framför allt om situationer som uppstår i klientens vardag som ställer till svårigheter. Ibland går det att finna en inlärningshistoria som kan kopplas ihop med klientens svårigheter idag, ibland inte. Syftet är alldeles oavsett att i första hand skapa en medvetenhet om och kartläggning av hur problemen kan fortsätta. Eftersom ingen kan ändra på det som har varit, ligger fokus på det som går att påverka och förändra idag och framåt. För att åstadkomma en förändring av det inlärningsmönster som skapar hinder krävs inte endast en intellektuell medvetenhet eller insikt- ett aktivt och konkret arbete måste till för att hitta och forma alternativa sätt att hantera problemen. Det betyder att klienten behöver träna på individuellt utformade upplevelsebaserade övningar så att ny inlärning kan ske. Hjärnforskning visar att vår hjärna är plastisk, vilket stödjer antagandet om att vi klarar av att lära in nytt långt upp i åldrarna.

 

KBT kan allmänt sägas karaktäriseras av:

* Att stor vikt läggs på ett gott samarbete mellan terapeut och klient.

* Mål som klienter sätter för behandlingen och som gör att klienten får kontroll över sitt liv.

* Att fokus ligger på nuet mer än på det förflutna/barndomen.

* Ett visst mått av undervisning där klienten får generella kunskaper om de egna psykiska och kroppsliga mekanismerna

* Praktiska övningar mer än "bara" samtal

* En mycket aktiv terapeut

* Att metoderna som används har forskarstöd

* Att klienten aktivt arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna. Klientens motivation är därför av avgörande betydelse

* Kortidsterapi 10 - 25 gånger (exklusive bedömningssamtalen) och 45-60 minuters terapisamtal en gång i veckan. Behandlingslängden   kan ibland vara längre än 25 gånger.

* Upprättandet av en handlingsplan för att förhindra återfall och vad som ska göras om det ändå inträffar.

* Uppföljningsträffar, sk. boostersamtal efter en behandling.

 

KBT (kognitiva beteendeterapier) är ett paraplybegrepp som innefattar en mängd behandlingar som följer vissa gemensamma principer. Några exempel på behandlingsprogram och terapi-inriktningar som räknas in under KBT-paraplyet är:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), IBCT (Integrativ beteendeterapi för par), DBT (dialektisk beteendeterapi), MST (Multi Systemisk behandling), UP (Unified Protocol). UP kännetecknas av att vara integrativt och transdiagnostisk med fokus på känslor. I UP ingår både äldre och nyare inriktningar av KBT.

Karaktäristiskt för Kognitiva beteendeterapier är att de ständigt utvecklas med stöd av nya resultat från forskning och klinisk erfarenhet. KBT i sina olika behandlingsformer har visat sig vara uppskattad av både klienter och anhöriga.

 

För den intresserade!

Gilla oss gärna på facebooksidan:

 

https://www.facebook.com/osterlingkbt/