GAD, generaliserad ångest

GAD eller generaliserad ångest

Generaliserat ångestsyndrom/GAD behandlas med KBT och karaktäriseras av att personen upplever en ständig oro inför vardagliga situationer som av andra personer upplevs vara oproblematiska. Det kan gälla familjen, ekonomin, arbetet, den egna eller andra familjemed-lemmars hälsa. Varaktigheten ska vara minst 6 månader för att diagnosen ska kunna ställas.

 

Typiskt är att försöka lösa sin oro genom ett ständigt ältande och katastrofierande om vad som kan tänkas hända i framtiden. Den oproportionerliga oron tar sig typiskt uttryck i förväntans-ångest inför ett antal olika händelser eller aktiviteter i vardagen där olika typer av katastrofer förväntas inträffa. Personer som lider av GAD fokuserar direkt det negativa och hemska som skulle kunna inträffa. Generaliserad ångest kan även karaktäriseras av en oro kring sitt eget sätt att oroa sig och om vad oroandet kan leda till. Ibland ses en idé om att det är viktigt att oroa sig och att själva oroandet "löser problemet".

 

En ständigt förhöjd vaksamhet på hot ger både psykiska och kroppsliga symtom. Typiskt är rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, spändhet och smärta i muskler, nacke och axlar. Det är svårt att slappna av och sömnstörningar är vanliga. Vissa av symtomen är också vanliga vid depression och utmattningssyndrom. Det som särskiljer GAD från depression är bland annat att den överdrivna oron är i fokus och inte nedstämdheten. Vanligt är samsjuklighet med tvång, nedstämdhet (dystymi) och kronisk smärta-